مدیروبلاگامیرحسین ستوده بیدختی
برچسب هاآبفاضلابتصفیه آبتصفیه فاضلابمیکروبیولوژیمحیط زیستفرآیند تصفیه فاضلابفرآیند تصفیه آبآلودگیآزمايشتصفیه خانهآزمایششيمي آبگندزداییآب زیرزمینیتصفیه خانه آبضدعفوني كنندهپمپفاضلاب صنعتیتصفیه خانه فاضلابخوردگیمنابع آبتصفیهنانوپمپاژکلرآب آشامیدنیاسمز معکوسکیفیت آبلولهرسوب گذاریدفع فاضلابشبكه جمع آوريبحران آبجمع آوری فاضلابآبیاریهیدرولوژیسختی آبباکتریایستگاه پمپاژسختیانواع خوردگیفیلتراسیونسدکلرزنیبیماریسیستم های آبیاریشیمی آبROمیکروارگانیسملجن فعالزهکشیتصفیه فاضلاب صنعتیانعقادصرفه جویینرم افزارتأمین منابع آبReverse Osmosisمخازنوسایل آزمایشگاهسازه آبیسیالاتآب آشاميدنىنیتراتتصفیه آب صنعتیمصرف بهینهازنفیلترهیدرولیکلخته سازیکربن فعالآب شربجلبکآبرسانیچاهلوله فاضلابآب معدنیانتقال آبآبرسانی شهریبركه تثبیتتصفيه فاضلاببهره برداریتصفیه آب و فاضلابسیستم آبرسانیشبكه آبرسانیuvشبكه آبدبيتاریخچهجريانGISقناتبیولوژیکیآب شناسیپسابکیفیتلجنجذب سطحیسرریزرزینآب شیرین کنگندزدايیآب آشاميدنيسختي گيراستانداردسیستم اطلاعات جغرافیاییآلایندهبهداشت محیطWATERبتنتصفيه آبصنعت آب و برقمصرف آبفیلتراسیون غشاییصنعت آبآب بحساب نيامدهآب بطری شدهنمونه برداریتصفیه­ خانه فاضلابسپتیک تانکرودخانهآلاینده آبخاکتصفیه خانه فاضلاب شهریروز جهانی آبته نشینینانو فيلتراسيونشبکه جمع آوریتصفيهحفاری
مطالب ویژهگزارش آزمایشگاه میکروبیولوژیعکس های آب و فاضلابی 1عکس های آب و فاضلابی 2عکس های آب و فاضلابی 3عکس های آب و فاضلابی 4عکس های آب و فاضلابی 5عکس های آب و فاضلابی 6عکس های آب و فاضلابی 7عکس های آب و فاضلابی 8عکس های آب و فاضلابی 9عکس های آب و فاضلابی 10عکس های آب و فاضلابی 11عکس های آب و فاضلابی 12عکس های آب و فاضلابی 13عکس های آب و فاضلابی 14عکس های آب و فاضلابی 15عکس های آب و فاضلابی 16عکس های آب و فاضلابی 17عکس های آب و فاضلابی 18آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پساب های صنعتیگزارش کار آزمایشگاه میکروبیولوژیدسترسی سریع به فایل ها وبلاگ های امیرحسین ستوده بیدختی مهندسی مدیریت ساخت
فراوردهای جانبی گندزدایی
برچسب ها:فرآورده های جانبی گندزدایی, آب, تصفیه آب, گندزدایی آب, گندزدایی|ادامه مطلب|نظربدهید
فراوردهای جانبی گندزدایی (DBPs)Disinfection By-Products
ترکیبات خطرناک حاصل از واکنش گندزداههابا ناخالصیهای موجود در اب به ویژه مواد عالی طبیعی(NOMs) Natural Organic Mattersکه ازتجزیه مواد الی در اکوسیستمهای اکولو ژیکی به طریق طبیعی ومصنوئی وارد محیط شده اند نا شی می شوند.از جمله اسیدهای هیومیک که پیش ساز نامیده میشوند را فراورده های جانبی گندزدایی گویند. تشکیلDBPشدیدا وابسته به TOCدر نقطه کاربرد گندزدا است.

مهمترینDBPها,تری هالومتانها((THMsبوده که در اثر واکنش کلر ازاد با مواد الی ایجاد میشودو شامل تری کلرو متان(کلروفرم) دی کلرو برمو متان.وتری برمو متان(برموفرم) هستند.استاندارد کل THMدر اب اشامیدنی۸./.میلیگرم درلیتراست وروش اندازه گیری انها گاز کروماتوگرافی به همراه اسپکترومتری جرمی(GC-MS)است. خطرناک طرین نوعTHMکلروفرم است که حدود70درصدکل تری هالومتانها را شامل می شود.

نکته:به کل مواد الی هالوژنه موجود درابTOXگفته میشود

هالواستیک اسیدها (HAAs)وهالواستونیتریل ها(HANs)وهالوکتونها.هالوالدئیدها.کلروپیکرین و...از دیگرDBPهابوده که حاصل تاثیر کلر بر پیش سازهای الی هستند.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری
هدایت ویژه آب
برچسب ها:هدایت آب, آب|ادامه مطلب|نظربدهید
هدایت ویژه آب

شاخص قابلیت آن در هدایت یک جریان الکتریکی است و از این نظر که قابلیت هدایت الکتریکی ویژه ، نسبت معین و مستقیمی با TDS و مواد محلول موجود در آب دارد، لذا اندازه گیری آن به‌منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است. در صنعت ، هدایت آب در کنترل تخلیه جوشاورها و آبهای برگشتی سیستمهای خنک کننده اهمیت زیادی دارد.

هدایت ویژه با عکس مقاومت الکتریکی نسبت مستقیمی دارد. آب خالص دارای مقاومت بالای الکتریکی و هدایت ویژه پایین می‌باشد. واحد هدایت الکتریکی در سیستم (یکای هدایت الکتریکی مواد در سیستم SI) ، زیمنس می‌باشد.

تاثیر یونهای هیدروکسید در هدایت الکتریکی آب

وجود یونهای هیدروکسید در نمونه‌های قلیایی ، باعث ایجاد خطا شده ، قابلیت هدایت را بطور غیر منتظره بالا می‌برد. از اینرو ، وقتی هدف ، تعیین کل مواد محلول در آب باشد، لازمست که نمونه ، قبل از اندازه گیری هدایت الکتریکی ، خنثی شده باشد. برای این منظور ، از اسید گالیک استفاده می‌شود. اسید گالیک به میزان بسیار کم تفکیک می‌شود، از اینرو در هدایت الکتریکی تاثیر کمی دارد. افزودن اسید گالیک در اندازه گیری آبهای صنعتی بویژه آب بویلرها انجام می‌شود و برای آبهای سطحی و آب چاه که قلیائیت کمی دارند، نیازی به افزودن اسید نمی‌باشد.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری
انعقاد آب
برچسب ها:تصفیه, آب, انعقاد|ادامه مطلب|نظربدهید
نگاه کلی
وجود ناخالصیهای معلق و کلوئیدی درآب که باعث ایجاد رنگ و بو و طعم نامطبوع آب می‌شوند، لزوم تصفیه آب را مطرح می‌کند. این ناخالصیها به کمک صاف کردن قابل رفع نیستند، لذا از روش انعقاد و لخته سازی برای حذف آنها استفاده می‌شود. افزودن یک ماده منعقد کننده به آب باعث خنثی شدن بار ذرات کلوئیدی شده و این ذرات با نزدیک شدن به هم ذرات درشت دانه و وزین‌تری را ایجادمی‌کنند.
برای کامل کردن این عمل و ایجاد لخته‌های بزرگتر از مواد دیگری به نام کمک منعقد کننده استفاده می‌شود. لخته‌های بدست آمده که ذرات معلق و کلوئیدی رابه همراه دارند، به حد کافی درشت هستند و به راحتی ته ‌نشین و صاف می‌شوند.

مکانیسم انعقاد

معمولا برای حذف مواد کلوئیدی از ترکیبات فلزاتی مانند آلومینیم ، آهن یا برخی از ترکیبات الکترولیت استفاده می‌شود. املاح فلزات که به عنوان منعقد کننده وارد آب می‌شود. دراثر هیدرولیز به صورت یونی یا هیدروکسید یا هیدروکسیدهای باردار ، در می‌آید. بوجودآمدن این مولکول باردار بزرگ با خنثی نمودن ذرات کلوئیدی و کاهش پتانسیل زتا ) اختلاف پتانسیل بین فاز پخش شده و محیط اطراف آن) که عامل اصلی دافعه بین ذرات کلوئیدی می‌باشد، امکان لازم برای عمل نمودن نیروی واندروالسی بوجود می‌آورند که موجب چسبیدن ذرات به یکدیگر می‌شود.
بنابر این عامل اصلی حذف بار کلوئیدها، یونهای فلزی نیستند بلکه محصولات حاصل از هیدرولیز آنها می‌باشد. با توجه به آزمایشات مختلف یونهای فلزات سه ظرفیتی در عمل انعقاد مؤثرتر از سایر یونهامی‌باشند. عمل انعقاد توسط عمل لخته سازی تکمیل شده و ذرات بزرگتر شروع به ته‌نشینی می‌کنند. در مرحله ته ‌نشینی عامل زمان بسیار مهم می‌باشد و با قطر ذرات رابطه مستقیم دارد.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری
مضرات کلر زیادی آب
برچسب ها:کلر, آب|ادامه مطلب|نظربدهید
مضرات کلر زیادی آب

متأسفانه با توسعه تمدن جدید و صنعتی شدن جوامع، فاضلاب‌های صنعتی، مواد سمی، (فلزات  سنگین) و آلودگی‌های مضر که برای سلامتی موجود تهدید به حساب می‌آید، از قبیل اسیدیته آزاد، مواد قلیائی، گازهای سمی، مواد رادیواکتیو، میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، چربی و روغن و ... را وارد آب‌های شیرین قابل دسترس می‌نمایند.
تصفیه‌خانه‌های آب شرب جهت مبارزه با آلودگی‌ها با اضافه کردن مقداری کلر که ارزان‌ترین و قابل دسترس‌ترین آنتی‌اکسیدان است، میکروب‌ها و ویروس‌ها را در شرایطی خاص (نه به‌طور کامل) از بین می‌برند. هنگامی که کلر به‌عنوان گندزدائی کننده در تصفیه آب به کار می‌رود، در اثر ترکیب کلر با مواد آلی مثل اسید هیومیک تولید تری‌هالومتان‌ها THMs یا هالوفرم‌ها را می‌نماید، تری‌هالومتان‌های اصلی عبارتند از: کلروفرم (CHCL۳)، برمودی کلرومتان (CHBrCL۲)، دی‌برموکلرومتان (CHBr۲CL) و برموفرم (CHBr۳). شواهدی در دست است که این ترکیبات خاصیت سرطان‌زائی دارند، که برای سلامتی انسان‌ها جداً مضر تشخیص داده شده‌اند. در شکل تصفیه آب به‌صورت رایج این‌گونه مواد هم‌چنان در آب باقی می‌مانند و کلر اضافی باقی‌مانده نیز اثر زیان‌آور خود را بر سلامتی انسان‌ها وارد می‌سازد. در هر حال تصفیه‌های اولیه تأثیر زیادی در رابطه با مقابله با آلودگی‌ شیمیائی و عناصر محلول در آب نمی‌توانند انجام دهند. فلزات مضر و نمک‌های زیان‌آور هم‌چنان از طریق آب آشامیدنی وارد بدن انسان‌ها می‌گردند و اثرات تخریبی خود را به‌جای خواهند گذاشت.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری
اسمزمعکوس(RO)
برچسب ها:اسمز معکوس, RO|ادامه مطلب|نظربدهید
اسمزمعکوس(RO)
در فرایند اسمز معکوس آب با فشار زیاد از یک سری غشاء نیمه تراوا((Semipermeable Membrane عبور داده می شود .این فشار خارجی از فشار اسمزی طبیعی بیشتر است در نتیجه ملکول های کوچک تر از منافذ غشاء عبور می کنند  در حالی که ملکول های بزرگ تر،قادر به عبور از غشاء نیستند و سپس در جریانی جانبی ازکنار غشاء عبور داده شده و دفع می گردند. در این فرایند میکروگانیسم ها نیز از آب حذف می شوند. به طور کلی این فرایند برای شیرین کردن آب های شور به کار می رود ولی در سال های اخیر برای حذف آلاینده های خاص نظیر نیترات مورد توجه قرار گرفته است .
 
 اسمز معکوس یک روش تصفیه فیزیکی و نوع فیلتراسیون است که نیاز به مواد شیمیایی ندارد . در اغلب منابع از روش اسمز معکوس به عنوان روشی موفق واقتصادی در دراز مدت برای کنترل آلاینده های آب از جمله نیترات یاد شده است . در این روش علاوه بر نیترات کل جامدات محلول (TDS)آب نیز کاهش می یابد .اگرچه فرایند ROمی تواند میکرو گانیسم ها را نیز حذف کند،اما توصیه شده که آب پاک از نظر شاخص باکتریائی (بدون کلیفرم) به فرایندROوارد گردد .به طور کلی فرایند فیلتراسیون برای جداسازی آلاینده های چهار گروه کلی قابل طبقه بندی هستند .میکروفیلتراسیون (MF)،اولترافیلتراسیون (UF) نانوفیلتراسیون(NF)و اسمز معکوس که به هایپر فیلتراسیون(HF)شهرت یافته است.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری
فناوری نانو در شیرین کردن آب
برچسب ها:نانو, آب شیرین, آب, تصفیه, تصفیه آب|ادامه مطلب|نظربدهید
فناوری نانو در شیرین کردن آب
سيستم های متمركز، سرمايه بر و انرژی بر بوده و به مقدار زيادي، مواد شيميايی مصرف می كنند. پنج  از هر شش نفر روی كرۀ زمين، نمی توانند از سيستم هايی كه ما هم اكنون از آنها استفاده می كنيم، بهره مند شوند. پول يا وقت كافی برای ايجاد سيستم های مشابه اين سيستم در گوشه و كنار جهان وجود ندارد

در جهان در حال توسعه، فناوری نانو می تواند به سيستم های كوچكتر توزيع شده كه در بر گيرندۀ مواد و سيستم هايی هستند كه آلاينده ها و عوامل بيماری زا، از جمله ويروس هايی را كه با طولی معادل 5 تا 300 نانومتر، خود در مقياس نانو هستند، بدون كاربرد مواد شيميايي، از بين برد.  ویروس هایی هستند که از بین بردن آنها از آب آشامیدنی در کشورهای در حال توسعه، با روش های کنونی بسیار مشکل است. 
ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری, فیزیک,تصفیه فیزیکی,نانو,الکتریکی,تابشی آب و فاضلاب
تصفیه خانه فاضلاب مرند
برچسب ها:تصفیه, فاضلاب, تصفیه فاضلاب|ادامه مطلب|نظربدهید

شهر مرند در فاصله 70 کیلومتری شهر تبریز درطول جغرافیایی 65 درجه و 46 دقيقه  وعرض جغرافیایی 38 درجه و 36 دقيقه  واقع شده است. جمعیت این شهر برای طرح توسعه 202000 نفر است.
با توجه به توسعه شهر وحفظ محیط زیست ضرورت احداث تصفیه خانه فاضلاب لازم مي بود فلذا طرح شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب در این شهر به اجرا درآمده است.
طرح تصفیه خانه فاضلاب در سه مدول با جمعیت نهایی 202000 نفر قرار است اجرا گردد که مدول اول آن در سال 1375 آغاز گردید.
ظرفیت مدول اول 15000 متر مکعب بر روز و سیستم تصفیه پیشنهادی از نوع لجن فعال به روش هوادهی ممتد است. پساب تصفیه شده پس از گندزدائی به رودخانه تخلیه خواهد شد. در نهایت ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب به 45000 متر مکعب بر روز در انتهای مرحله سوم توسعه خواهد رسید.
 
1- مبانی طراحی تصفیه خانه
الف) شرایط اقلیمی        
 
دمای متوسط در تابستان                                                                  33 درجه سلسيوس
دمای متوسط در زمستان                                                                  2/7- درجه سلسيوس
ارتفاع از سطح دریا                                                                        1530 متر
رطوبت نسبی در تابستان                                                                  9/84 درصد
رطوبت نسبی در زمستان                                                                  8/39 درصد
جهت در تابستان و زمستان                                                               شرقی
جهت باد در بهار و پائیز                                                                   جنوب شرقی
متوسط نزولات سالیانه                                                                     368 میلیمتر
 

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:فاضلاب,شبکه جمع آوری,تصفیه و خطوط فاضلاب
بررسی وضعیت استفاده از پساب در کشورهای مختلف
برچسب ها:پساب, استفاده, فاضلاب|ادامه مطلب|نظربدهید
سارا شیخ فخرالدینی1 ، مجید محمود آبادی2

چکیده:
رشد روزافزون جمعیت٬ ارتقاء کیفیت زندگی مردم٬ افزایش مصرف سرانه ی عمومی٬توسعه کمی و کیفی کشاورزی و... باعث شده است تا منابع آب های قابل استفاده از نظر کمی و کیفی به خطر افتد.در حال حاضر جهان در حال حرکت به سمت بحران آب است و استفاده از آب در مقایسه با سال 1950 سه برابر شده است. به علاوه برآورد شده است که در سال 2025 ٬ دو سوم از جمعیت جهان استرس کمبود آب را خواهند داشت  و در حدود نیمی از جمعیت با محدودیت تامین آب مواجه خواهند شد. در برابر این چالش ها٬ نیاز فوری به بهبود روش های مصرف آب و نیز افزایش منابع آب فعلی گزینه ای مناسب می باشد.در این میان تصفیه و استفاده مجدد از پساب بهترین گزینه است. در این مقاله وضعیت استفاده از پساب و کاربرد آن در تعدادی از کشورهای مختلف جهان بررسی می گردد و مقایسه ای اجمالی در مورد وضعیت پساب در این کشورها و اهمیت استفاده از آن صورت می گیرد.

واژه‌های کلیدی: پساب، منابع آب، آب های نامتعارف، تصفیه

1. مقدمه
جهان در حال حرکت به سمت بحران آب است و در سال ٬2025 دو سوم از جمعیت جهان استرس کمبود آب را خواهند داشت و در حدود نیمی از جمعیت جهان با محدودیت تامین آب مواجه خواهند شد(Lazarora و همکاران2001٬). در واقع رشد سریع جمعیت ٬شهرسازی و افزایش استاندارد های زندگی میزان تقاضا برای آب را افزایش داده است و موجب بروز مشکل کمبود آب گردیده است. از این رو٬ استفاده ی مجدد از پساب بخش مهمی از مدیریت تقاضا برای آب در خیلی از کشورها مانند اردن ٬کویت ٬اسپانیا ٬استرالیا ٬نامیبیا ٬آلمان ٬انگلستان ٬آمریکا و... را تشکیل داده است. این کشورها از رنج گسترده ای از تکنولوژی های موثر برای تصفیه ی پساب استفاده می کنند. استفاده ی مجدد از پساب رکن مهمی در مدیریت فاضلاب و منابع آبی را تشکیل می دهد و اثرات زیست محیطی ناشی از تخلیه ی فاضلاب به آب های سطحی را کاهش می دهد به علاوه کاهش آب آشامیدنی را به تاخیر می اندازد (Llemobade و همکاران٬ 2010 ).

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:فاضلاب,شبکه جمع آوری,تصفیه و خطوط فاضلاب

فراوردهای جانبی گندزدایی
هدایت ویژه آب
انعقاد آب
مضرات کلر زیادی آب
اسمزمعکوس(RO)
فناوری نانو در شیرین کردن آب
تصفیه خانه فاضلاب مرند
بررسی وضعیت استفاده از پساب در کشورهای مختلف
کاربرد انواع فیلتر در تصفیه فاضلاب صنایع فلزی
واحد کلرزنی