مدیروبلاگامیرحسین ستوده بیدختی
برچسب هاآبفاضلابتصفیه آبتصفیه فاضلابمیکروبیولوژیمحیط زیستفرآیند تصفیه فاضلابفرآیند تصفیه آبآلودگیآزمايشتصفیه خانهآزمایششيمي آبگندزداییآب زیرزمینیتصفیه خانه آبضدعفوني كنندهپمپفاضلاب صنعتیتصفیه خانه فاضلابخوردگیمنابع آبتصفیهنانوپمپاژکلرآب آشامیدنیاسمز معکوسکیفیت آبلولهرسوب گذاریدفع فاضلابشبكه جمع آوريبحران آبجمع آوری فاضلابآبیاریهیدرولوژیسختی آبباکتریایستگاه پمپاژسختیانواع خوردگیفیلتراسیونسدکلرزنیبیماریسیستم های آبیاریشیمی آبROمیکروارگانیسملجن فعالزهکشیتصفیه فاضلاب صنعتیانعقادصرفه جویینرم افزارتأمین منابع آبReverse Osmosisمخازنوسایل آزمایشگاهسازه آبیسیالاتآب آشاميدنىنیتراتتصفیه آب صنعتیمصرف بهینهازنفیلترهیدرولیکلخته سازیکربن فعالآب شربجلبکآبرسانیچاهلوله فاضلابآب معدنیانتقال آبآبرسانی شهریبركه تثبیتتصفيه فاضلاببهره برداریتصفیه آب و فاضلابسیستم آبرسانیشبكه آبرسانیuvشبكه آبدبيتاریخچهجريانGISقناتبیولوژیکیآب شناسیپسابکیفیتلجنجذب سطحیسرریزرزینآب شیرین کنگندزدايیآب آشاميدنيسختي گيراستانداردسیستم اطلاعات جغرافیاییآلایندهبهداشت محیطWATERبتنتصفيه آبصنعت آب و برقمصرف آبفیلتراسیون غشاییصنعت آبآب بحساب نيامدهآب بطری شدهنمونه برداریتصفیه­ خانه فاضلابسپتیک تانکرودخانهآلاینده آبخاکتصفیه خانه فاضلاب شهریروز جهانی آبته نشینینانو فيلتراسيونشبکه جمع آوریتصفيهحفاری
مطالب ویژهگزارش آزمایشگاه میکروبیولوژیعکس های آب و فاضلابی 1عکس های آب و فاضلابی 2عکس های آب و فاضلابی 3عکس های آب و فاضلابی 4عکس های آب و فاضلابی 5عکس های آب و فاضلابی 6عکس های آب و فاضلابی 7عکس های آب و فاضلابی 8عکس های آب و فاضلابی 9عکس های آب و فاضلابی 10عکس های آب و فاضلابی 11عکس های آب و فاضلابی 12عکس های آب و فاضلابی 13عکس های آب و فاضلابی 14عکس های آب و فاضلابی 15عکس های آب و فاضلابی 16عکس های آب و فاضلابی 17عکس های آب و فاضلابی 18آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پساب های صنعتیگزارش کار آزمایشگاه میکروبیولوژیدسترسی سریع به فایل ها وبلاگ های امیرحسین ستوده بیدختی مهندسی مدیریت ساخت
سپتیک تانک
برچسب ها:سپتیک تانک, فاضلاب, تصفیه, تصفیه فاضلاب|ادامه مطلب|نظربدهید
سپتیک تانک(septic tank )

به طور کلی تصفیه فاضلاب در انباره های تعفن به طور ناقص انجام می گیردو آنهم برای جمعیتی محدود. این تصفیه ناقص تنها موجب می شود که دفع فاضلاب به زمین آسانتر انجام گرفته و دفع آن به منابع طبیعی در روی زمین زیان کمتری را به محیط زیست وارد سازد ولی در هر صورت دارای معایب یک تصفیه ناقص می باشد. سپتیک تانک از نظر کار خود نیز دارای این عیب است که قسمتی از مواد ته نشین شده در کف انبار به علت تعفن و تولید گازها همراه این گاز به سطح فاضلاب در انباره آمده و موجب اختلال در کار سپتیک تانک می شود. همچنین ممکن است این مواد همراه فاضلاب بیرون آید.
 
از جمله مشکلاتی که در جمع آوری فاضلاب خام در سطح روستاها وجود دارد عدم جریان کافی فاضلاب در لوله ها می باشد. این مسأله باعث می شود سرعت کافی در لوله ها بوجود نیامده و به علت کم بودن سرعت، مواد معلق در لوله رسوب و سیستم از کار بیفتد. پیرو همین نقطه ضعف سیستم های جمع آوری فاضلاب متداول بوده که تصمیم به جمع آوری فاضلاب ته نشین شده از مخازن سپتیک گردید. پساب خروجی از مخزن که مواد معلق خود را در مخزن از دست داده است قادر خواهد بود با سرعت و شیب کمتری بدون مشکل در فاضلابروها جریان یابد.
 قابل توجه است که فاضلابروی ساختمان که عمل جمع آوری فاضلاب تولیدی و انتقال آن را تا مخزن سپتیک عهده دار است بر اساس فاضلابروهای متداول طراحی می شوند بنابراین لازم است که به مسأله حداقل سرعت و شیب در این فاضلابروها دقت شود. در صورتی که بتوان به حل این مسأله فائق شد و از طرفی بتوان موقعیت مخزن را طوری انتخاب نمود که چند خانه را با هم سرویس دهد می توان فاضلاب چند خانه را جمع آوری و به مخزن سپتیک انتقال داد.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:فاضلاب,شبکه جمع آوری,تصفیه و خطوط فاضلاب
کمپوست
برچسب ها:کمپوست, محیط زیست|ادامه مطلب|نظربدهید
کمپوست چیست ؟
مقدمه
محل های دفن زباله در سر تا سر جهان سر زیر شدن است . دیگری به آسانی نمی توان مکانی برای دفن زباله پیدا کرد . بنابراین انسان می خواهد که محل های دفن زباله کنونی را نگه داشته و روش های جایگزینی مقابله با زباله را گسترش دهند . یک به یک ما از مقابله خلاقانه با آشغال های حیاطمان عاجز شده ایم و شهرها دیگر قابلیت حمل برگ ها و علف های چیده شده را ندارند .
تقریباً یک سوم فضای محل های دفن زباله با مواد زائد آلی حاصل از حیاط ها و آشپزخانه های ما احاطه شده است . حالا فرض کنیم که بتوانیم از این منبع عظیم به عنوان مواد اولهی تهیه ماده ای استفاده کنیم که باعث پویایی و حاصلخیزی خاک شده و سهم عمده ای در سر سبزی محیط اطراف ما و از همه مهمتر ازدیاد محصولات کشاورزی شود . 
ملاحظه می نمائید که این مطلب یکی از مهمترین شاخه های صنعت در طی سالیان اخیر می باشد .
موضوع پروژه اینجانب در باره کمپوست یعنی ماده حاصله از فرآیند تبدیل زباله به ماده ای است که می تواند کمک شایانی به جامعه بشری در زمینه کشاورزی کند .

     
کمپوست چیست ؟ ( تعاریف و توضیحات اولیه درباره کمپوست )
کمپوست عبارت است از بقایای گیاهی و حیوانی زباله های شهری یا لجن فاضلاب است که تحت شرایط پوسیدگی قرار گرفته باشند . بطوریکه مواد سمی آن از بین رفته مواد پودر شده و شکل اولیه خود را از دست داده باشند .
برای تهیه کمپوست می توان از بقایای چوب بری ها ، زباله شهری ، بقایای کشتارگاه ها و کارخانه های کنسرو ماهی ، لجن فاضلاب و اجساد گیاهان پست غیر آوندی استفاده کرد .
بطور کلی کمپوست از نظر مواد غذایی ضعیف هستند (‌به استثنای بقایای کشتارگاه ها و کارخانه های کنسرو ماهی که از نظر ازت قوی می باشند . )
کمپوست محصول یک فرآیند بیوتکنولوژیکی و به عبارت دیگر استحاله مواد آلی است که توسط تعداد کثیری میکرو ارگانیزم های هوازی گرما دوست در داخل توده ای زباله در مجاورت حرارت و رطوبت و اکسیژن انجام می گیرد و با ایجاد 60 تا 75 درجه سانتیگراد گرما و تشکیل آنتی بیوتیک ها در حین عمل پاستورایزاسیون انجام گرفته و عوامل بیماری زا و بذر علف های هرز از بین می رود .

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:محیط زیست و آب و فاضلاب,لجن,مدیریت لجن
عوامل مولد طعم وبو در آب آشامیدنی
برچسب ها:كنترل بو و مزه آب, بو, مزه, آب|ادامه مطلب|نظربدهید
عوامل مولد طعم وبو در آب آشامیدنی(Tastesond/or odours indrinking water)
عامل مولد طعم وبو در آب آشامیدنی در نتیجه فرایندهای طبیعی یا غیر طبیعی در آب ،ایجاد طعم وبو می کند .مهم ترین این عوامل رشد میکروبی ومتابولیسم میکروبی است.
  مهمترین عوامل طعم وبو :
1-فعالیت بیولوژیکی میکروارگانیسم ها در منبع آب «بلاخص جلبک ها» .
2-موادی که برای گندزدایی آب مورد استفاده واقع می شود مثل کلر وترکیبات آن .
3-فعالیت های بیولوژیکی در شبکه توزیع آب مثل باکتری های آهن.
طعم وبویی که در آب ایجاد می شود معمولا در اثر دو ترکیب عمده است که عبارتند از :
ژئوزمین ،متیل ایزوبورنئول«MIB».این دو ترکیب در اثر فعالیت میکروبی وتجزیه سلولی میکروارگانیسم هایی چون جلبک ها در آب آزاد می شوند.
 میکروارگانیسم های تولید کننده ژئوزمین ومتیل ایزوبورنئول:
1-اکتینومیست ها مثل استرپتومایسز،نوکاردیا  و میکروبسیپرا
2-سیانوباکترهامثل اوسیلاتوریا،آنابنا وآفانیزومنون
3-گونه های خاصی از سایر جلبکها

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب و آلودگی آب و آبیاری و منابع آب,حفاری
شاخص های مدفوعی آلودگی آب
برچسب ها:میکروبیولوژی محیط آب, میکروبیولوژی, آب|ادامه مطلب|نظربدهید
شاخص های مدفوعی آلودگی آب:
1-کل کلیفرم ها«TC»:
باکتری های میله ای گرم منفی هستند که هوازی وبی هوازی اختیاری بوده ،اسپور تولید نمی کنند وقادرند قند لاکتوز را در دمای 37درجه سانتی گراد ظرف حداکثر 48ساعت تخمیر کرده وگاز تولید کنند .
کلیفرم ها شامل گونه های مختلف:اشرشیاکلی،کلبسیلا،انتروباکتر،سیتروباکتر،سراتیا،یرسینیا،هافنیا می شود باشد.
2-کلیفرم های مدفوعی یا کلیفرم های گرماپای «FC»:
کلیفرم هایی هستند که قادرند قند لاکتوز را در دمای 5/44درجه سانتی گراد در مدت 24ساعت تخمیر کنند.
از مهم ترین کلیفرم های مدفوعی می توان به اشرشیا کلی ،کلبسیلا پنومونیه اشاره کرد.
3-استرپتوکوک های مدفوعی «FS»:
از مهم ترین آنها می توان فکالیس ،بوویس،آویوم،اکوئینوس را نام برد .اگر وارد محیط شوند تکثیر نمی کنند ودسته ای از آنها به نام انتروکوک ها «فیکالیس وفاسیوم» می توانند به عنوان شاخصی برای رد یابی ویروس ها در لجن وآب دریا به کار بروند.با داشتن نسبت کلیفرم مدفوعی به استر پتوکوک مدفوعی می توانیم منشاءآلودگی آب را پیدا کنیم.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:میکروبیولوژی,تصفیه بیولوژیک و زیستی آب و فاضلاب
جنبه های میکروبی حائز اهمیت آب آشامیدنی
برچسب ها:میکروبیولوژی محیط آب, میکروبیولوژی, آب|ادامه مطلب|نظربدهید
جنبه های میکروبی حائز اهمیت آب آشامیدنی

سالیانه 2.1میلیون مرگ در اثر اسهال در جهان به وقوع می پیوندد که 65درصد از این مرگ ها مربوط به آب ناسالم وغیر بهداشتی است.
 
بیماریهای منتقله توسط آب آشامیدنی
پاتوژن ها یا انگل های آب آشامیدنی
الف-پاتوژن ها ی باکتریایی:
مدفوع انسان در هر گرم 1012باکتری دارد که 9درصد وزن مدفوع را تشکیل می دهد.از مهم ترین باکتریهای پاتوژن که در صورت ورود به منابع آب ایجاد بیماری می کند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
سالمونلا:
غالب ترین باکتریهای پاتوژن در فاضلاب هستند وبیماریهای تیفوئید «حصبه»،پاراتیفوئید«شبه حصبه»وگاستروانتریت در انسان ایجاد می کند. از مهم ترین گونه های آن می توان به سالمونلا تیفی ،سالمونلا انتر یتیدیس وسالمونلا تیفی موریم اشاره کرد .
شیگلا:
عامل دیسانتری باکتریایی «اسهال باسیلی»است .این بیماری از تماس مستقیم آب وغذا منتقل می شود .دز کم آن باعث ایجاد بیماری می شود.
ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:میکروبیولوژی,تصفیه بیولوژیک و زیستی آب و فاضلاب
دستگاه سختی گیر
برچسب ها:سختی گیر|ادامه مطلب|نظربدهید
اجزاء دستگاه سختی گیر:
•    مخزن اصلی :دستگاه فوق الذکر دارای مخزنی است که از جنس آهن ضد زنگ و یا آهن رنگ شده ساخته می‌شود.
•    سیستم لوله‌کشی: این دستگاه دارای یک شیر چند کاره بوده که وظیفه آن هدایت آب در سه حالت زیر می‌باشد:
o    حالت یک(شستوی معکوس):در این وضعیت آب از پایین وارد و از بالای دستگاه خارج می‌شود که سبب شسته شدن رزین می‌گردد.
o    حالت دوم(احیاء بستر):در این حالت آب نمک از بالا وارد دستگاه شده و باعث احیاء رزین میگردد.
o    حالت سوم(سرویس):در این حالت آب از بالا وارد دستگاه شده و از قسمت پایین تانکر وارد شیر چندکاره میشود و از طریق راه خروجی خارج میگردد.
•    بستر دستگاه: مواد تشکیل بستر یک ماده شیمیایی به نام رزین می‌باتشد که بصورت تعویض یونی عمل می‌نماید یعنی کاتیونهایی مثل کلسیم، منیزیم و غیره آب را گرفته سدیم را جایگزین آنها می‌کند. پس از اتمام یون سدیم در بستر(به عبارت دیگر وقتی که بستر اشباع گردید.)باید آن را با آب نمک احیاء نموده و به حالت عادی برگرداند.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب
میکروبیولوژی محیط آب
برچسب ها:میکروبیولوژی محیط آب, میکروبیولوژی, آب|ادامه مطلب|نظربدهید
اوتریفیکاسیون در منابع آب:
جلبکها معمولا به صورت طبیعی در منابع آب وجود دارند.در صورتی که مواد مغذی مورد نیاز آنها مثل فسفر وازت به مقدار زیاد .ارد آب شود باعث رشد بیش از اندازه جلبکها می شود تا حدی که کل سطح آب را پوشانده واز عبور نور به لایه های پائینی جلوگیری می کند .این پدیده با عناوینی چون اوتریفیکاسیون،شکوفایی جلبکی یا Algabloom شناخته می شود.

مشکلات ناشی از اوتریفیکاسیون:
جلبکها سطح اب را می پوشانند.
طعم و بوی ناشی از جلبکها.
محدود شدن دسترسی به اب.
رفتن جلبکهای مرده به کف منبع اب .
کاهش اکسیژن اب توسط باکتریها
از بین رفتن ماهیها
سمومی که جلبکها وارد منبع اب میکنند.این سموم معمولا" بر روی سیستم عصبی اثر می گذارند.اثر انها نوروتوکسین میباشد.سیانوباکتریها می تواننداین سموم را وارد اب نمایند

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:میکروبیولوژی,تصفیه بیولوژیک و زیستی آب و فاضلاب
سرعت لازم در فاضلاب ها
برچسب ها:فاضلاب, جمع آوری فاضلاب|ادامه مطلب|نظربدهید
سرعت لازم در فاضلاب ها Required velocities in sewers
محاسبه سرعت جریان در فاضلاب یکی از نکات مهم طراحی است . تجربه نشان داده است که برای جلوگیری از ته نشینی جامدات ، سرعت بیش از 0.6 متر در ثانیه در فاضلاب های بهداشتی لازم است . بنابراین ، حداقل شیب های مجاز آنهایی هستند که این سرعت را زمانی که فاضلاب با حداکثر ظرفیت درجریان است تامین کنند ، و چنانچه این شیب ها با توپوگرافی یکسان هستند ، شیب های تندتری باید در نظر گرفت . معمولا شیب هایی در نظر گرفته می شود که وقتی فاضلاب با ظرفیت کامل درجریان است ، سرعت تقریبی آن 0.6 متر در ثانیه و مقدار n برابر با 0.013 خواهد بود . نظر به این که سنگ ریزه و زباله به وسیله رواناب وارد فاضلاب می گردد ، معمولا سرعت جریان در فاضلاب سطحی از سرعت فاضلاب بهداشتی بیشتر است .
سرعت مناسب در این موارد 0.9 متر در ثانیه است و حداقل سرعت مجاز 0.75 متر در ثانیه می باشد . در طراحی از سرعت های بسیار زیاد به دلیل خصلت سائیدگی جامدات باید اجتناب ورزید ، از این رو حد نهایی سرعت مناسب جریان 0.4 متر در ثانیه منظور می شود . در مناطق خیلی مسطح که بدست آوردن حداقل شیب برای فاضلاب ها دشوار است . معمولا از لوله های بزرگتر استفاده می شود ، چرا که این لوله ها سرعت 0.6 متر در ثانیه را در شیب های کم تامین می کنند .

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:فاضلاب,شبکه جمع آوری,تصفیه و خطوط فاضلاب

سپتیک تانک
کمپوست
عوامل مولد طعم وبو در آب آشامیدنی
شاخص های مدفوعی آلودگی آب
جنبه های میکروبی حائز اهمیت آب آشامیدنی
دستگاه سختی گیر
میکروبیولوژی محیط آب
سرعت لازم در فاضلاب ها
سیستم های بهسازی محیط
ملحقات فاضلاب Sewer appurtenances