تشريح ساختمان ميكانيكي پمپ
برچسب ها:پمپ|نظربدهید
پمپ هاي گريز از مركز از سه بخش اصلي تشكيل شده است كه هر يك به قطعات ديگر تقسيم مي گردد. در مطالب زير ساختمان يك پمپ گريز از مركز شرح داده شده است. كه توسط دو نفر از اعضاي سايت گردآوري شده است.
اجزا اصلی و ساختمان مکانیکی:

1- محرک 2- محفظه آب بندی 3 – پوسته

محرک:

در پمپ های دوار معمولا از سه نوع محرک الکترومغناطیسی(الکتروموتور) ،دیزلی و توربینی استفاده میشود.
محرک الکترو مغناطیسی یک ژنراتور بوده که انرژی الکتریکی رابه حرکت دورانی تبدیل می کند.محرک توربینی به کمک انرژی بخار آب ؛محور پمپ را می چرخاند.
محرک دیزکی نیز موتوری است که با سوخت فسیلی معمولا گازوئیل کار میکند.

خروجی محرک به کمک کوپلینگ به میل محور پمپ متصل شده و این میل محور وارد محفظه آب بندی میشود . در این محفظه دو یاتاقان (ساچمه ای) قرار داشته که درون روغن غوطه ورمی باشندوحکم تکیه گاههای میل محور رادارند.انتهای میل محور به یک پروانه که درون پوسته جا دارد متصل شده است.

پوسته:

که قسمت عمده آن پروانه و شافت است.

الف – پروانه Impeller :

ایمپلرها با انواع مختلف یک دهنه ،دودهنه،باز، اصولا پروانه های دودهنه دارای نیروی محوری Trust کمتر اما هزینه ساخت گرانتر می باشند.همچنین پروانه های باز و نیمه باز از نظر هزینه ساخت ارزانتر میباشند.مشخصه های مایع و وجود ذرات جامد،روانی وناروانی مایع وپارامترهایی ازاین قبیل درنوع استفاده از ایمپلرموثرهستند. پروانه های باز درپمپ های محوری وبسته در پمپ های شعاعی بکار میروند.که برای نوع باز برای مایعات حاوی ذرات جامد و الیاف دار نوع بسته برای مایع های تمیز و بدون ذرات شناور مناسب می باشند.
نوعی از پروانه های باز نیز برای مخلوط مایع و جامد بکار میروند. بنابراین ساده ترین نوع پروانه،پروانه باز بوده که برای انتقال مایعات حاوی ناخالصی جامدشناوربکارمیرود.پروانه نیم باز نیز برای مایعات رسوب زا بکار برده میشود.کاربرد پروانه بسته نیز در ظرفیت های بالا و به دودسته یک چشمی و دوچشمی تقسیم میشود.
تعریف پروانه نیز به عنوان بخشی اساسی،قسمت متحرک پمپ است که مایع ورودی به چشم را به علت داشتن حرکت دورانی به خارج میراند.

لازم است که اشاره کنم هرچه اندازه ذرات شناور بیشتر باشد تعداد پره ها کمترخواهدبود. وضع قرار گرفتن پروانه در پوسته باید به نحوی باشد که فاصله بین آن و پوسته حداقل ممکن باشد.این فاصله باعث میشود که مایع بین پوسته وپروانه قرار گرفته از یک طرف آن راروغن کاری کندوازطرف دیگرمانع سایش پوسته و پروانه شود.به همین دلیل نباید این نوع پمپ را بدون مایع راه اندازی کرد.پمپ ای گریز ازمرکز توانایی ایجاد فشار بالا را ندارند لذا برای رسیدن به فشار بالا از چند پروانه ای ها استفاده میشود.این پمپ برای حجم زیاد و فشار پایین بهترین راندمان را دارد.میتوان جریان خروجی را بردن اینکه در داخل فشار زیاد شودبدون هیچ خطری متوقف کرد.

همچنین این پمپ ها جریان خروجی یکنواختی دارند.اگراین نوع پمپ باخروجی بسته کارکند،درجه حرارت مایع درون پوسته افزایش یافته وبا تولیدبخار در قسمت داخلی دچار ارتعاش میشود که دراین وضع گویند پمپ هوا گرفته و باید هواگیری شود.
تشريح ساختمان ميكانيك پمپ

تشريح ساختمان ميكانيك پمپ

ب - رینگ های سایشی

تنها نقطه ای که پوسته و پروانه به عنوان اجزای دورانی و ثابت باهم در در تماس قرارمیگیرندمحل رینگهای سایش است.ممکن است که پمپ به دلایل مختلف دچارارتعاش شود. این ارتعاش باعث ساییده شدن پروانه و پوسته میگردد.دربعضی مواقع باعث جام کردن پمپ میشود.برای جلوگیری ازاین وضع از یک حلقه سایش استفاده می شودکه هم در پروانه و هم درپوسته کارگذاشته میگردد. با کمی لقی ونشت مایع ازمابین این دو رینگ حرکت دورانی ایمپلر بدون ارتعاش ومشکلات مکانیکی صورت میگردد. لقی مابین دورینگ پوسته و پروانه موجب عبور لایه ای ازمایع پمپاژ شده میشودکه بعنوان مستهلک کننده ارتعاش عمل می کند.اما نشت زیاد مایع نیزباعث افت کارآیی پمپ و هدر رفتن قدرت محرک میگردد. ارتعاش زیاد،فشارزیاد وکارمداوم باعث سائیده شدن رینگ ها شده که باید به موقع تعویض شوند.

ج- شافت

نقش اساسی شافت انتقال گشتاور وارده،به هنگام راه اندازی و عملکردو همچنین به عنوان نشیمنگاه و تکیه گاهی برای دیگر قطعات دوار است. حداکثر خیز شافت در شرایط دورانی می بایداز حداقل لقی ما بین قطعات دوار و ثابت کمتر باشد.بار های اعمالی به شافت عبارتند از:
  • گشتاور
  • وزن قطعات
  • نیروی هیدرولیکی شعاعی و ...

مقدار طراحی شافت ها این بارها به طور همزمان با فاصله یاتاقان ها ،مقدار overhung آویخته از یک سر،سرعت های بحرانی ومحل تاثیر بارها مورد بررسی قرارمیگیرند. همچنین شافت ها می بایست تحمل بار های ضربه ای ناشی از پیچش و عدم پیچش و تنش های حرارتی بهنگام سرد و گرم شدن را داشته باشند.
  • شافت صلب و انعطاف پذیر(نرم)

شافتی که سرعت (دور) عملکرد نرمال آن پایین تر از دور بحرانی نخست آن قرار گیرد به شافت صلب موسوم است. اگر دور عملکرد آن بالاتر از اولین دور بحرانی قرار گیرد آن را شافت انعطاف پذیر گویند.
معمولا دور عملکرد 20% کمتر و 25%-- 40% بالاتر از دور بحرانیcritical speed نگه میدارند. هنگام راه اندازی و خاموش کردن دستگاه باید خیلی سریع از دور بحرانی عبور کرد.

د- یاتاقان ها

وظیفه یاتاقان ها در پمپ نگهداشتن شافت و روتور در مرکز شافت درمرکزاجزاء ثابت و تحمل بارهای شعاعی و محوری است .تحمل کننده بارهای شعاعی را یاتاقان ها ی شعاعی و تحمل کننده های بارهای محوری را یاتاقان های محوری نامند. البته یاتاقان های محوری در عین حال بار شعاعی را نیزتحمل میکنند.یاتاقان های مابین کوپلینگ و پمپ را این بوردویاتاقان های سمت دیگر را اوت بورد گویند. در پمپ های آویخته از یک سر شافت آن یاتاقانی که به پروانه نزدیکترباشد را این بورد و دورتری را اوت بورد گویند.یاتاقان های محوری در سمت اوت بورد نصب می کنند.

ﻫ - کوپلینگ ها

کوپلینگ ها برای انتقال دور و گشتاور از ماشین محر ک به ماشین متحرک به کارمی روند.وظیفه ی دیگر کوپلینگ از بین بردن نا هم محوری ،انتقال بارهای محوری مابین دو ماشین و تنظیم شافت های محرک و متحرک در مقابل سائیدگی می باشد.

کوپلینگ ها دو نوعند:

کوپلینگ صلب: در مواقعی که دقت هم محوری باید بالا باشد از این نوع کوپلینگ استفاده میکنند.همچنین درمواقعی که لازم باشدکه یکی ازروتورها توسط شافت دیگر نگهداشته شود ،این کاررابوسیله کوپلینگ صلب انجام میدهند.در این نوع کوپلینگ ها اگر دقت هم محوری کم باشد باعث ایجاد مشکلات مکانیکی میگردد.

انواع متداول کوپلینگ صلب عبارتند از :

1- فلنجی با پیچ های مناسب (استفاده رایج در پمپ های عمودی)
2- کلمپی چاک دار
3- در امتداد محور
  • کوپلینگ انعطاف پذیر:

این کوپلینگ های علاوه براینکه وظیفه انتقال قدرت ازموتوربه پمپ(شافت)رادارند عمل ازبین بردن ناهم محوری بین دو شافت محرک و متحرک را نیز انجام میدهند. کوپلینگ های انعطاف پذیر به غیر از مدل چرخ دنده ای برای دورها و قدرت های پایین استفاده میشوند.

و – غلاف ها


جهت جلوگیری از فرسایش،خوردگی و ساییدگی در محل کاسه نمدها ویاتاقان های داخل و دیگر قسمت ها از غلاف های مناسب استفاده می شود.

مطالب تصادفی:

نتصفیه خانه آب غدیر (شهر دامغان) - چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390
اتصال فاضلاب داخل ساختمان به شبکه فاضلاب تهران استانداردسازی می‌شود - چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390
سیستم تصفیه فاضلاب به روش بیولاک BIOLAC - سه شنبه بیست و دوم آذر 1390
لجن فعال کاروسل - سه شنبه بیست و دوم آذر 1390
سختی آب - سه شنبه بیست و دوم آذر 1390
كاهش ضربه قوچ در ايستگاه پمپاژ(انتخاب پمپ با اینرسی مناسب) - سه شنبه بیست و دوم آذر 1390
نیتریفیکاسیون و دی نتیریفیکاسیون بیولوژیکی - سه شنبه بیست و دوم آذر 1390
فیلتراسیون - سه شنبه بیست و دوم آذر 1390
اهمیت تصفیه فاضلاب صنایع شیمیایی و الکترونیک - سه شنبه بیست و دوم آذر 1390
نگاهی گذرا به حفاری - سه شنبه بیست و دوم آذر 1390
برخی اصطلاحات تصفیه فاضلاب - دوشنبه بیست و یکم آذر 1390
مسمومیت با گاز کلر - چهارشنبه شانزدهم آذر 1390
‌آيين‌نامه حريم مخازن، تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي - چهارشنبه شانزدهم آذر 1390
تصفیه­ خانه فاضلاب غرب اهواز - چهارشنبه شانزدهم آذر 1390
آلودگي ناشي از مواد زائد اكسيژن‌ خواه - چهارشنبه شانزدهم آذر 1390
ددت و تاثیر آن بر محیط زیست - چهارشنبه شانزدهم آذر 1390
منابع آب - چهارشنبه شانزدهم آذر 1390
هیدرولوژی و توضیحات جامع در مورد آن - سه شنبه پانزدهم آذر 1390
"آب و امنیت غذایی" شعار روز جهانی آب در سال 2012 - دوشنبه چهاردهم آذر 1390
استاندارد ISO 14000 - یکشنبه سیزدهم آذر 1390
مدیریت و مصرف آب در ایران باستان - پنجشنبه دهم آذر 1390
فتوسيستم ( Photosystem ) - شنبه پنجم آذر 1390
ميكروارگانيسم هاي آب و گندزدايي - شنبه پنجم آذر 1390
خوردگی و انواع آن - شنبه پنجم آذر 1390
آزمايش هاي شيميايي آب - پنجشنبه بیست و ششم آبان 1390
تکنیک های حفاری - یکشنبه بیست و دوم آبان 1390
گندزدایی حرارتی آب با خورشید - یکشنبه بیست و دوم آبان 1390
نكات ایمنی که در عملیات حفر چاه - یکشنبه بیست و دوم آبان 1390
تصفیه خانه فاضلاب زندان - یکشنبه بیست و دوم آبان 1390
اسپکتروفتومتری - یکشنبه بیست و دوم آبان 1390
تکنولوژی متداول تجزیه و تحلیل کلر در آب و فاضلاب - یکشنبه بیست و دوم آبان 1390
اسمز معکوس - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
آب بندها ( واتر استاپ Water Stop ) برای سازه های بتنی - یکشنبه پانزدهم آبان 1390
بررسی تامین آب و آبرسانی در شبكه آب آتش نشاني مراکز صنعتی و کارخانه ها - چهارشنبه یازدهم آبان 1390
بهره برداری از منابع آب - شنبه هفتم آبان 1390
معرفی تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران - چهارشنبه چهارم آبان 1390
آشنایی با واحدها و فرایندهای مختلف درتصفیه آب - چهارشنبه چهارم آبان 1390
آشنایی با واحد ها و فرآیند های مختلف در تصفیه فاضلاب - چهارشنبه چهارم آبان 1390
صنعت آبکاری و محیط زیست - چهارشنبه چهارم آبان 1390
راهکارها و روش های صرفه جویی و مصرف بهینه آب - سه شنبه سوم آبان 1390
برخی اصطلاحات خوردگی - دوشنبه دوم آبان 1390
مبانی طراحی شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب SEWERAGE SYSTEM - سه شنبه بیست و ششم مهر 1390
روش های کاهش تلفات آب در فرایند تصفیه - جمعه بیست و دوم مهر 1390
آلاینده های آب - پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390
مدیریت تلفات آب در فرایند تصفیه در تصفیه خانه های آب - پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390
آب در طبیعت - پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390
تفاوت گندزدا باضدعفوني كننده - پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390
كاربرد نانوفـيلتراسيون در تصفيه آب - پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390
تعاریف DO ٬ COD ٬ ‌BOD ٬ کدورت٬ دما ٬ pH ٬ نسبت غذا به میکرو ارگانیسم - سه شنبه نوزدهم مهر 1390
روش های ساده تامین آب در شرایط اضطراری - جمعه پانزدهم مهر 1390
ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:سد,جمع آوری,تولید,انتقال و توزیع,چاه,زهکشی,مخازن, هیدرولیک و مکانیک سیالات و مکانیک خاک,پمپ و پمپاژ

مخزن جمع آوری آب در یزد
طبقه بندي رزين
انواع زلالسازها
سیستم تبادل یونی
فراوردهای جانبی گندزدایی
هدایت ویژه آب
انعقاد آب
مضرات کلر زیادی آب
اسمزمعکوس(RO)
فناوری نانو در شیرین کردن آب