مدیروبلاگامیرحسین ستوده بیدختی
برچسب هاآبفاضلابتصفیه آبتصفیه فاضلابمیکروبیولوژیمحیط زیستفرآیند تصفیه فاضلابفرآیند تصفیه آبآلودگیآزمايشتصفیه خانهآزمایششيمي آبگندزداییآب زیرزمینیتصفیه خانه آبضدعفوني كنندهپمپفاضلاب صنعتیتصفیه خانه فاضلابخوردگیمنابع آبتصفیهنانوپمپاژکلرآب آشامیدنیاسمز معکوسکیفیت آبلولهرسوب گذاریدفع فاضلابشبكه جمع آوريبحران آبجمع آوری فاضلابآبیاریهیدرولوژیسختی آبباکتریایستگاه پمپاژسختیانواع خوردگیفیلتراسیونسدکلرزنیبیماریسیستم های آبیاریشیمی آبROمیکروارگانیسملجن فعالزهکشیتصفیه فاضلاب صنعتیانعقادصرفه جویینرم افزارتأمین منابع آبReverse Osmosisمخازنوسایل آزمایشگاهسازه آبیسیالاتآب آشاميدنىنیتراتتصفیه آب صنعتیمصرف بهینهازنفیلترهیدرولیکلخته سازیکربن فعالآب شربجلبکآبرسانیچاهلوله فاضلابآب معدنیانتقال آبآبرسانی شهریبركه تثبیتتصفيه فاضلاببهره برداریتصفیه آب و فاضلابسیستم آبرسانیشبكه آبرسانیuvشبكه آبدبيتاریخچهجريانGISقناتبیولوژیکیآب شناسیپسابکیفیتلجنجذب سطحیسرریزرزینآب شیرین کنگندزدايیآب آشاميدنيسختي گيراستانداردسیستم اطلاعات جغرافیاییآلایندهبهداشت محیطWATERبتنتصفيه آبصنعت آب و برقمصرف آبفیلتراسیون غشاییصنعت آبآب بحساب نيامدهآب بطری شدهنمونه برداریتصفیه­ خانه فاضلابسپتیک تانکرودخانهآلاینده آبخاکتصفیه خانه فاضلاب شهریروز جهانی آبته نشینینانو فيلتراسيونشبکه جمع آوریتصفيهحفاری
مطالب ویژهگزارش آزمایشگاه میکروبیولوژیعکس های آب و فاضلابی 1عکس های آب و فاضلابی 2عکس های آب و فاضلابی 3عکس های آب و فاضلابی 4عکس های آب و فاضلابی 5عکس های آب و فاضلابی 6عکس های آب و فاضلابی 7عکس های آب و فاضلابی 8عکس های آب و فاضلابی 9عکس های آب و فاضلابی 10عکس های آب و فاضلابی 11عکس های آب و فاضلابی 12عکس های آب و فاضلابی 13عکس های آب و فاضلابی 14عکس های آب و فاضلابی 15عکس های آب و فاضلابی 16عکس های آب و فاضلابی 17عکس های آب و فاضلابی 18آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پساب های صنعتیگزارش کار آزمایشگاه میکروبیولوژیدسترسی سریع به فایل ها وبلاگ های امیرحسین ستوده بیدختی مهندسی مدیریت ساخت
بررسي انواع لوله براي انتقال آب و آبرسانی شهری
برچسب ها:لوله, انتقال آب, آبرسانی شهری|ادامه مطلب|نظربدهید
بررسي انواع لوله براي انتقال آب
 
مقدمه
به طور كلي در خطوط انتقال آب با توجه به ويژگي هاي هر طرح از انواع مختلف لوله استفاده مي گردد . در اين طرح براي انتخاب لوله پارامترهاي مشروحه زير مورد توجه قرارگرفته است :
قطر لوله ، مقاومت مكانيكي ، نوع اتصال ، مسايل تعميراتي و نگهداري ، عمر مفيد ، تجربه كاربردي ، تأثير عوامل اجرايي …
با در نظر گرفتن پارامترهاي فوق الذكر و بررسي هاي انجام شده ، براي اين طرح پنج نوع لوله ، چدن نشكن ، فولادي و آزبست سيمان و GRP  و پلي اتلين مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است .
بنابراين با عنايت به مراتب فوق جهت انتخاب جنس و نوع لوله براي خط انتقال در طرح به لحاظ اقتصادي و فني به شرح زير مورد مطالعه قرار گرفته است .
لوله چدن نشكن ( داكتيل )
اين لوله از نظر خصوصيات مكانيكي و تحمل با خارجي مقاومت خوبي دارد و به علت سنگيني وزن در طولهاي كوتاهتري ( در حدود 5/5 متر ) توليد مي شوند . در ساخت لوله ريخته گري به روش گريز از مركز صورت مي گيرد و نحوه اتصال لوله به دو روش فشاري و گلند بولتي مي باشد . نوع فشاري را سازندگان با نامهايي نظير تايلوكس – تايتون و … مي نامند . اين اتصال را اتصال خودكار نيز مي گويند . اتصال نوع گلند و بولتي از نوع قديمي اتصالات چدني و چدن نشكن است .
دو كارخانه از سازندگان معتبر اين نوع از لوله ها عبارتند از :
1-لوله سازي خوزستان كه در كاخانه آن در اهواز مي باشد و حداكثر تا قطر اسمي  600 ميليمتر توليد مي نمايد و اتصا لا ت اين لوله ها از نوع تايتون مي باشد .
توليدات كارخانه فاقد اندود داخلي و پوشش خارجي است ( فقط با قير مذاب اندود شده اند ) و در صورت ضرورت لازمست اين امر به سفارش خريدار انجام شود .
2-ماشين سازي ايران كه كارخانه آن در 10 كيلومتري جاده ساوه ( نزديك تهران ) واقع شده و تا قطر اسمي 700 ميليمتر توليد مي نمايد و براساس نشريه هاي اين كارخانه امكان ساخت لوله تا قطر 1000 ميليمتر وجود دارد . توليدات اين كارخانه نيز فاقد داخلي و پوشش خارجي است (فقط با قير مذاب اندود شده اند ) و در صورت ضرورت لازم است اين امر به سفارش خريدار انجام شود .
ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, آب سطحی,تصفیه,انتقال و خصوصیات, آب زیرزمینی,تصفیه,انتقال و خصوصیات,چاه,قنات, طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب,شبکه آب و فاضلاب
مباني طراحي هيدروليكي شبكه خطوط انتقال آب و آبرسانی شهری
برچسب ها:مباني طراحي, هيدروليك شبكه, خطوط انتقال آب, آبرسانی شهری|ادامه مطلب|نظربدهید
مباني طراحي هيدروليكي شبكه خطوط انتقال آب

مقدمه :
براي انجام درست آبرساني به مناطق مختلف طرح و راحتي و آسايش استفاده كنندگان ، همچنين اقتصادي بودن طرح و بهداشتي ماندن آب داخل شبكه در طول مدت طرح لازم است در طراحي شبكه و خطوط انتقال ضوابط طراحي رعايت گردد.
جهت رفع نيازهاي آبي در فصول مختلف سال و رفع نياز آتش نشاني ، طراحي هيدروليكي شبكه خطوط انتقال نتايج بدست آمده از تحليل شبكه براي دبي حداكثر مصرف ساعتي انجام مي گردد . در اين حالت فشار حداقل مجاز شبكه بايد تأمين گردد. در گام بعد اين شبكه براي دبي نياز آتش نشاني و حداكثر مصرف روزانه كنترل مي گردد. در چنين حالتي مي بايست حداقل فشار مورد نياز آتش نشاني در حداقل در نقاط آتش نشاني تأمين گردد.
براي طراحي شبكه انتقال آب مصرفي سرانه و ضرايب حداكثر روزانه و حداكثر ساعتي و دبي مورد نياز آتش نشاني به عنوان مبناي كل آب مورد نياز مي باشند كه در اين گزارش درباره آنها بحث خواهد شد .
فشار مجاز شبكه انتقال و توزيع آب
در تعيين فشار آب درون لو له هاي شبكه توزيع جنبه هاي مختلفي را بايد مد نظر قرار داد از جمله آنكه ، اگر مقدار آن كم در نظر گرفته شود در اثر افت در خطوط انتقال شبكه ، كنتور و لو له هاي درو ن سا ختمان در نقاط بر داشت دچار كمبود فشار خواهيم بود . چنانچه فشار شبكه زياد در نظر گرفته شود . مصرف آب بالا رفته نشت در شبكه زياد شده تلفا ت افزايش مي يا بد . لذا با توجه به نكات فني و اقتصادي و اجتماعي ، فشار كار شبكه بايد طوري تعيين گردد كه جوابگوي نياز مصرف كنندگان بوده و از لحاظ فني و اقتصادي نيز قابل قبول باشد . بر اين اساس با توجه به وضعيت توپو گرافي و بافت ساخت و ساز ، فشار حد اقل و حد اكثر شبكه توزيع آب اين چنين توصيه مي گردد :
 الف ) حد اكثر فشار مجاز
با توجه به جنس و عمر لوله و وضعيت تو پو گرافي منطقه و كيفيت اجراي شبكه توزيع آب و لوله كشي داخل ساختمانها در ايران مطابق ضوابط سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو فشار شبكه در حالت استا تيك حد اكثر 5 اتمسفر نو صيه مي گردد .
 لازم به ذكر است در صورتي كه با توجه به وضع تو پو گرافي منطقه محدوديت فوق الذكر مشكلاتي ايجاد نمايد و يا اضافه هزينه قابل ملاحظه اي داشته باشد . مي توان با تو جيه كافي در منا طقي از شبكه فشار حد اكثر تا 7 اتمسفر را مجاز دانست .
ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب, هیدرولیک و مکانیک سیالات و مکانیک خاک,پمپ و پمپاژ, طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب,شبکه آب و فاضلاب
طرح آبرسانی کرمانشاه
برچسب ها:انتقال آب, آبرسانی شهری|ادامه مطلب|نظربدهید
در سالهای قبل تامین آب شرب شهر کرمانشاه از طریق چشمه های سطح شهر و چاههای حفر شده حاشیه رودخانه قره سو انجام گرفته است و پیش از دهه اخیر به علت آلودگی آب رودخانه مذکور برداشت از آن ممنوع و در سال ۱۳۷۰ تعداد ۲۲ حلقه چاه در دشت ده پهن حفر و تجهیز گردید و حدود یک متر مکعب آب به ظرفیت تامین آب شرب شهر اضافه گردید.
لذا جهت تامین آب مستمرو مطمئن نیاز به مطالعات آبیای و انتقال و توزیع آن ضروری و اجتناب ناپذیر بود. مطالعات بدین منظور مطالعات آبیابی توسط شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس آغاز و فاز اول در سال ۱۳۶۹ و مطالعات فاز دوم آن نیز در سال ۱۳۷۸ به پایان رسیده است. براساس مطالعات انجام شده در افق طرح سال ۱۴۰۰ برای جمعیت ۱۲۰۰۰۰۰ نفر ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب در سال نیاز آبی شهر کرمانشاه پیش بینی گردیده که با توجه به محدود بودن منابع استحصالی در سطح شهر، تامین آب در میان مدت از دشت میان دربند و در دراز مدت از سد گاوشان مد نظر قرار گرفته است.
لازم به یادآوری است که در سال ۱۳۷۱ در راستای اهداف تامین آب شهر تعداد ۶۰ حلقه چاه حفر و ۳۵ کیلومتر جاده دسترسی در دشت میان دربند احداث گردیده است.
موقعیت پروژه طرح آبرسانی کرمانشاه واقع در محدوده دشت میان دربند در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر کرمانشاه و در شمال جاده ارتباطی کرمانشاه – روانسر واقع شده است و به علت گستردگی این طرح به دو فاز تقسیم شده است

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:کیفیت,خطوط آبرسانی,شبکه توزیع و تصفیه آب
انواع اتصالات لوله درسیستم آبرسانی و فاضلاب
برچسب ها:لوله, انتقال آب, آبرسانی شهری, سیستم آبرسانی|ادامه مطلب|نظربدهید
اتصالات
متداولترین وصاله های مورد استفاده در تاسیسات به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

1- زانویی

این وصاله برای تغییر جهت دادن لوله به اندازه 90 تا 45 درجه مورد استفاده قرار می گیرد که خود شامل زانویی قائم 90 درجه – زانویی 45 درجه – زانویی روپیچ و توپیچ 90 درجه – زانویی روپیچ توپیچ 45 درجه و زانویی تبدیلی می باشد.
زانویی قائم 90 درجه :

وصاله ای است که برای تغییر جهت به اندازه 90 درجه در لوله کشی از آن استفاده می شود. این وصاله در دو سر از داخل دنده شده است.
زانویی 45 درجه:

همانند زانویی قائم 90 درجه برای تغییر جهت لوله با انحراف 45 درجه مورد استفاده قرار می گیرد. در لوله کشی فاضلاب در مواردی که تغییر جهت و انحراف 90 درجه ای لوله کشی بوسیله زانویی قائم احتمال ایجاد گرفتگی در لوله را افزایش می دهد با استفاده از اتصال دو عدد زانویی 45 درجه و یک عدد مغزی شعاع انحنای تغییر جهت بیشتر می شود. این وصاله در دو سر از داخل دنده شده است.

زانویی تبدیلی:

این وصاله در دو سر از داخل دنده شده است و برای اتصال قطعات با قطرهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:سد,جمع آوری,تولید,انتقال و توزیع,چاه,زهکشی,مخازن
انواع لوله سیستم در آبرسانی و فاضلاب
برچسب ها:لوله, انتقال آب, آبرسانی شهری, سیستم آبرسانی|ادامه مطلب|نظربدهید
مقدمه:

لوله ها را می توان به انواع مختلف از نظر جنس کاربرد و نحوه اتصالات دسته بندی نمود. در آبرسانی  و جمع آوری فاضلاب عمدتا از لوله های آهنی و پلاستیکی استفاده می شود. لوله های آزبست سیمان و لوله های بتونی نیز در جمع آوری فاضلاب کاربرد دارند.

همچنین در آبرسانی منازل و اماکن و سیستم های آبرسانی کوچک PLUMBING از لوله های گالوانیزه استفاده می شود.در لوله کشی آب گرم و سرد مصرفی برای اتصال لوله ها به یکدیگر تغییر جهت دادن لوله ها انشعاب گیری و یا تبدیل قطر لوله از قطعاتی استفاده می کنیم که آنها را اتصالات یا وصاله می نامند.

لوله های گالوانیزه

لوله های گالوانیزه خود به دو دسته تقسیم می شوند : لوله های فولادی گالوانیزه و لوله های آهنی گالوانیزه. این دو نوع در بازار به لوله های آهنی سفید معروف اند و عموما بین این دو نوع فرق گذاشته نمی شود در صورتی که لوله های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی آن سبک تر و براق تر است.
هر دو نوع لوله های گالوانیزه در شاخه های 6 متری ساخته می شوند و در هر دو سر حدیده شده اند. قطر اسمی این لوله ها از  اینچ تا 8 اینچ دسته بندی شده اند. برای اتصال لوله های گالوانیزه نمی توان از فرایند جوشکاری استفاده نمود چرا که در اثر حرارت جوشکاری روی موجود در این لوله ها اکسید شده و گاز اکسید روی ایجاد شده برای تنفس خطرناک است.
1- لوله های فولادی گالوانیزه
این نوع لوله ها برای آبرسانی و گاهی برای تخلیه فاضلاب به کار برده می شوند ولی مورد استفاده اصلی آنها برای تهویه است. جنس این لوله ها از فولاد نرمی است که در ساختن آن ورقه فولاد را با فشار داخل قالب عبور داده و درز آن را جوش می دهند و سپس آنها را جهت افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگی ها روی اندود ( گالوانیزه ) می کنند.این نوع لوله ها نسبت به نوع آهنی در برابر اسیدها مقاومت کمتری دارند. برای گالوانیزه کردن لوله های فولادی از پیل شیمیایی یا پیل گالوانیک استفاده می کنند.

ارسال توسط:امیرحسین ستوده بیدختی|موضوع:سد,جمع آوری,تولید,انتقال و توزیع,چاه,زهکشی,مخازن

اساس تصفیه فاضلاب
مخزن جمع آوری آب در یزد
طبقه بندي رزين
انواع زلالسازها
سیستم تبادل یونی
فراوردهای جانبی گندزدایی
هدایت ویژه آب
انعقاد آب
مضرات کلر زیادی آب
اسمزمعکوس(RO)